Kwaliteit heeft voor ons verschillende aspecten

Kwaliteit is altijd ons streven geweest. Wij geloven vooral in het permanent verbeteren van onze werking vanuit de ervaringsdeskundigheid van onze medewerkers. We maken hiervoor gebruik van het EFQM model.

Het doel van het EFQMmodel is een excellent werkende organisatie te creëren door een betere beheersing en voortdurende verbetering van de dynamiek van kritischbeschouwende elementen in het beleid en in de uitvoering van activiteiten.

EFQM

Leiderschap

Leiderschap vanuit onze organisatie wordt gedragen door de directeur beleid en strategie en de operationeel directeur. Beiden worden aangestuurd door de gedelegeerd bestuurder en Raad van Bestuur. In hun taak worden ze ondersteund door een middenkader. Wij kiezen voor een leiderschap dat personeel zo maximaal mogelijk verantwoordelijkheid en autonomie wil geven in de uitvoering van hun opdracht. Wij moeten zorgen voor een voorbeeld van gedrevenheid  door o.m. te luisteren naar de noden van onze stakeholders en de opportuniteiten vanuit het beleid. Dit is een eerder charismatische rol die gestoeld is op kennis zowel van de stakeholders als van het algemeen tewerkstellingsbeleid. Een enthousiasmerende, open communicatie naar het personeel moet de prikkel geven tot gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen in de realisatie van onze opdrachtverklaring.


Beleid en Strategie

Strategie vindt zijn oorsprong  in de opdrachtverklaring. Door ons in te leven in de vragen van onze klant (werkzoekende/werkende en werkgever), wordt onze strategie naar de toekomst bepaald. Het meer en beter uitklaren van die vragen door o.a. een verdiepende intake, analyse van competenties, competentie-ontwikkeling, jobmatching, jobcreatie en blijvende ondersteuning vanuit een empowerende benadering is een voorwaarde. Omwille van een evoluerende  arbeidsmarkt is het de continue uitdaging een aanbod te realiseren voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers zodat alle partijen optimaal samen kunnen werken aan duurzame tewerkstelling.
Om goeie antwoorden te kunnen (blijven) leveren op de vragen van onze klanten, kiezen we voor een kwaliteitswerking gebaseerd op het EFQM-model waarbij continu evalueren en zelfanalyse ons aanzet tot verbetering.

 

Personeel

We kiezen voor gedecentraliseerd (antennepunten) projectmanagement. Zelfstandig en collegiaal werken zijn de belangrijkste competenties om op deze wijze de opdracht uit te voeren.

Permanente vorming, training en opleiding versterken de competenties van de medewerkers.

Een open communicatie (top-down, bottom-up) bevordert de collectieve gedrevenheid.

 

Samenwerkingsverbanden en middelen

Wij streven naar een ruim netwerk van partners om onze doelstelling tebereiken. Een projectmatige financiële analyse moet ons in staat stellen de risico’s van projectfinanciering op te vangen. Simulatie-instrumenten moeten ons in staat stellen snel een projectbegroting op te maken.

 

Processen

Naast de EFQM-benadering geloven we dat, gezien onze gedecentraliseerde werking, het vastleggen van  processen in ons kwaliteitshandboek zorgt voor een gelijke toepassing van onze methodieken. Via de resultaten van onze EFQM-benadering worden de gehanteerde processen voortdurend beoordeeld en aangepast. Externe en interne audits bewaken de toepassing van de uitgeschreven  processen.

 

Resultaten m.b.t. klanten

De beoordeling van onze werking door onze cliënten is het uitgangspunt van onze veranderingsprocessen en geeft aanleiding tot het ontdekken van nieuwe noden.

 

Resultaten m.b.t het personeel

Een gedreven, flexibel en tevreden team is de voorwaarde om snel te kunnen inspelen op het veranderend tewerkstellingsbeleid. Een open communicatie is de voedingsbodem om de betrokkenheid te verhogen.

 

Resultaten m.b.t. de maatschappij

Jobcentrum wil de samenleving blijvend wijzen op de mogelijkheid tot inclusie van onze doelgroep. Participatie van onze doelgroep binnen de arbeidsmark is een barometer voor de actieve welvaartstaat. Wij willen daarom ijveren voor goeie samenwerkingsverbanden met de sociale partners die het tewerkstellingsbeleid uitstippelen.

 

Resultaten m.b.t. sleutelprestaties

Het objectiveren van onze doelstelling maakt een interne toetsing en ‘benchmarking’ met andere organisaties mogelijk.